توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 29 مهر 1395

🕘پنجشنبه‌ها 13:30-15

مدرسین: دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر مهرداد افتخار، دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 15 نفر

هدف از برگزاری این دوره، مطالعۀ تبیین روان تحلیلی برخی از مفاهیم بالینی مهم در آسیب‌شناسی روانی است. سرفصل‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که علائم، تعارض‌ها و دفاع‌های شایع‌تر را پوشش دهند. به این ترتیب دانشجویان و درمانگران، تظاهرات بالینی تشخیص‌های اصلی را فراگرفته و اطلاعات پایه‌ای را در مورد عواطف، کارکرد دفاعی، سبک روابط بین فردی و احساساتی که به شکل انتقال متقابل در درمانگر القا می‌شود، کسب می‌کنند. مقالات از طریق کتابخانۀ مجازی مرکز قابل دسترسی است. شرکت‌کنندگان می‌بایست مقالات هر کلاس را پیش از کلاس مطالعه کرده و در کلاس آمادۀ بحث و مشارکت فعال باشند. تدریس مقالات از طریق سخنرانی و بحث گروهی خواهد‌بود. شرکت‌کنندگان باید پس از هر کلاس یک یادداشت تحلیلی (لاگ) به مدرس کلاس مربوطه ایمیل کنند. ارزیابی پایان دوره بر اساس مشارکت و نظم و کیفیت یادداشت‌های تحلیلی انجام خواهدشد.

 

جلسه اول: مقدمه

Baudry, F (1984), Character: A Concept in Search of an Identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 32:455-477.

Abrams, S. (1992), Confronting dilemmas in the study of character. Psychoanalyti Study of the Child, 47:253-262

Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders, pp. 761-770.

جلسه دوم : هیستری

Halberstadt-Freud, H.C. (1996). Studies on Hysteria one Hundred Years on: A Century of Psychoanalysis. Int J. Psycho-Anal., 77:983-996

Shapiro, D. (1965) Hysterical Style. pp.108-133 in Neurotic Styles. New York: Basic Books.

DSM-5, Histrionic Personality Disorder, pp. 667-669; Somatization & Conversion

Disorder, pp.309-313

جلسه سوم : وسواس

Freud, S. (1909), Notes upon a case of Obsessional neurosis: some Obsessional ideas;

The great obsessive fear; The instinctual life of Obsessional neurotics. And the origins of compulsion and doubt.  Standard Edition.  London: Hogarth Press, 10:153-165; 186-195; 165-173; 237-249.

Shapiro, D. (1965) Obsessive-Compulsive Style. Pp.23-54 in Neurotic Styles. New York: Basic Books.

DSM-5 Obsessive-Compulsive and related Disorder, pp. 235-242

جلسه چهارم : نوروز و اضطراب

Hurvich, M. (1997). Classics Revisited: The Ego in Anxiety (Max Schur, 1953) and, An Addendum to Freud’s Theory of Anxiety (Charles Brenner, 1953).Psychoanal. Rev., 84:483-504

Busch, F. N. (1995), Agoraphobia and panic states. Journal of the American Psychoanalytic Association, 43:207-221.

DSM-5, Anxiety Disorder, pp. 189-194.

جلسه پنجم: افسردگی

Aarons, Z. (1990), Depression, affect and its ideational content. Journal of the American Psychoanalytic Association, 12:135-150

Miller, F. (1985), Hopelessness: a narcissistic resistance.  Modern Psychoanalysis, 10(1):65-79.

DSM-5, Depressive Disorder, pp. 155-162

جلسه ششم :اختلال شخصیت مرزی

Perry, J. C. and Cooper, S. H. (1986).  A Preliminary Report on Defenses and Conflicts Associated with Borderline Personality Disorder.  J. Amer. Psychoanal. Assn., 34:863-893

Adler, G. (1988).  How Useful is the Borderline Concept?.  Psychoanal. Inq., 8:353-372

DSM-5, Borderline Personality Disorder. pp. 663-666

جلسه هفتم: اختلالات خوردن

Kernberg, O. F. (1995). Technical Approach to Eating Disorders in Patients with Borderline Personality Organization. Annual Psychoanal.,23:33-48.

DSM-5, Feeding and Eating Disorders. Pp. 329-351

جلسه هشتم : سایکوپاتی

Joseph, B. (1960).  Some Characteristics of the Psychopathic Personality.  Int. J. Psycho-Anal., 41:526-531

Williams, A.H. (1990). The Psychopathic Mind—Origins, Dynamics and Treatment. Int. Rev. Psycho-Anal., 17:516-517

Hare Psychopathy Checklist

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html#ixzz3GYRbCl2l

Adrian Furnham, Yasmine Daoud ,Viren Swami(2009).‘‘How to spot a psychopath’

Lay theories of psychopathy. Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol, 44:464–472

DSM-5, Anti-Social Personality Disorder, pp. 659-662

 جلسه نهم :سادیسم و مازوخیسم

Juni, S. (2009). Conceptualization of Hostile Psychopathy and Sadism: Drive Theory and Object Relations Perspectives. Int. Forum Psychoanal., 18:11-22

Stone, M.H. (2010). Sexual Sadism: A Portrait of Evil. J. Am. Acad. Psychoanal. Dyn. Psychiatr., 38:133-157

Bach, S. (2002). Sadomasochism in Clinical Practice and Everyday Life. J. Clin. Psychoanal., 11:225-235