دوره‌های آموزشی هم‌آوا

سلسله دوره‌های آسیب شناسی روانی: دورهٔ اول: در حوالی سایکوز

 سلسله دوره‌های اتاق درمان روانکاوی: دورهٔ اول: گوش دادن تحلیلی

کارگاه چهارم از کارگاه‌های گروه پژوهش هم‌آوا: مصاحبه کردن در پژوهش کیفی

برنامه جامع روان‌درمانی تحلیلی

ژورنال گفتمان روانکاوی

پروژه‌های هم‌آوا