دوره‌های آموزشی هم‌آوا

در خاک، در گل، در سنگلاخ: سفر دشوار درمانگر شدن

خیره به خورشید نگریستن: سلسله دوره‌های کار با هیجانات منفی دوره اول: چشم در چشم با نفرت

سلسله دوره‌های اتاق درمان روانکاوی: دورهٔ چهارم: کنش درمانبخش ۲

مطالعات زنان و روانکاوی

دوره یک ساله آشنایی با مفاهیم روانکاوی

برنامه جامع روان‌درمانی تحلیلی

پروژه‌های هم‌آوا