دوره‌های آموزشی هم‌آوا

سلسله دوره‌های کار با هیجانات منفی

دوره دوم : شرم

تأملاتی برکنش درمانبخش

مطالعات زنان و روانکاوی

دوره یک ساله آشنایی با مفاهیم روانکاوی

برنامه جامع روان‌درمانی تحلیلی

پروژه‌های هم‌آوا