گروه تخصصی آموزشی زاویه

گروه تخصصی زاویه متشکل از جمعی از درمانگران تحلیلی است که به کاربرد این رویکرد در آموزش، عمدتا در مدارس میپردازند. متخصصین گروه آموزشی زاویه یک مدل سه وجهی (معلم، دانش آموز، والدین)  جهت ارزیابی، مداخله و آموزش با رویکرد تحلیلی را طراحی کرده اند و این مدل را به صورت گروهی و فردی به کار میگیرند. رسالت این گروه، که به همت خانم‌ها رزا فامینی و شهرزاد‌هاشمی‌ و تحت نظر دکتر نهاله مشتاق شکل گرفت، ساختن جامعه  و آینده ای سالم تر است.