مطالعات زنان و روانکاوی

مطالعات زنان و روانکاوی دوره‌ای دوساله با هدف مطالعه و بحث دربارهٔ موضوعات نظریهٔ فمینیستی، پویایی جنسیتی و مردسالاری در تفکر و کنش روانکاوانه است.
این دوره با شرحی مقدماتی و تاریخی از مطالعات زنان، جنبش‌های فمینیستی و تحول آن در کشورهای‌ غربی آغاز می‌‌شود. دانشجویان درگیر بررسی انتقادی نظریه‌های اصلی در این زمینه می‌شوند. در این دوره با خوانش تقابل‌ فرهنگ‌ها، مفاهیم جنسیت، نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌های جنسیتی را در فرهنگ‌های مختلف بررسی خواهیم کرد و به بررسی تاریخچهٔ مسائل و جنبش‌های زنان در جامعهٔ ایران در گذشته و حال می‌پردازیم. شکل‌گیری این دوره به منظور تسهیل در مشارکت فعالانه و خوداندیشانه است. به این معنا که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی بتواند تحولی ایجاد کند. ما در این دوره به بررسی مفاهیم بالینی در محتوای مورد برسی می‌پردازیم.
در پایان دوره، هر دانشجویی نتیجهٔ مطالعات خود را (چه نظری و چه بالینی) در قالب مقالهٔ تحقیقاتی ارائه خواد داد.