سمینار بالینی

[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

? زمان: پنجشنبه13 آبان 1395

?پنجشنبه ها 11-13 یک هفته در میان

ظرفیت: 15 نفر

در سمینارهای بالینی یکی از شرکت‌کنندگان ، بیماری که برای حداقل یک سال با سوپرویژن دیده است را با استفاده از یادداشت های جلسات درمانی معرفی می‌کند. همه افراد شرکت‌کننده، در بحث در بارهء بیمار مشارکت می‌کنند. اداره کننده با ارائه مطالبی در فهم بهتر بیمار و همچنین برانگیختن بحث های بیشتر کمک می‌کند.

    • افرادی واجد شرایط برای ارائه بیمار در این سمینارها هستند که سابقه حداقل دو سال سوپرویژن داشته باشند.
    • این جلسات به مدت 2 ساعت و به شکل یک هفته در میان خواهد بود.
    • حدود نیمی از جلسات به ارائه یادداشت‌های درمانگر از بیمار و نیمی دیگر به بحث گروهی اختصاص دارد.

 

[/col]

[/row]