دکتر جیکوب اوبلز

Curriculum Vitae Jaap Ubbels

Jacob Ubbels, MD (born 1947 in Amsterdam) is a retired (child- and adolescent) psychiatrist and is still working in psychoanalytic practice in Amsterdam-Duivendrecht and Leiden in the Netherlands. He is full (IPA-) member of the Dutch Psychoanalytic Society since 1983, qualified as psychoanalyst for Children and Adolescents since 1989, training and supervising psychoanalyst since 1994. He was a faculty member of the Dutch Psychoanalytic Institute in Amsterdam from 1979-2016. He was Secretary (1983-1987) and President (1998-2001) of the Dutch Psychoanalytic Society.
Dr. Ubbels specialized in psychoanalysis of children and adolescents. From 2000-2015 he has been involved in teaching at the Han Groen-Prakken Institute for Psychoanalysis in Eastern Europe. Currently he is involved in psychoanalytic teaching projects in Eastern Europe, Russia, Georgia, Iran and China.
Recently Dr. Ubbels got a re-Ma degree in philosophy as well as in Literary Studies at Amsterdam University.

His publications are:
Ubbels, J. (1986). “Sublimation: The Vicissitudes of a Freudian Concept”. Conference on Sublimation Dutch Society for Psychoanalysis.
Ubbels, J. (1988). “Acting out in Dreams and Daydreams.” Conference on Acting Out Dutch Society for Psychoanalysis.
Ubbels, J. (1991). “I am not longer Afraid of You. A Case Study of Working Through and Termination.” In: Schmukler, A. (ed.) “Saying Goodbye. A Casebook of Termination in Child and Adolescent Analysis and Therapy. Hillsdale: The Analytic Press.
Ubbels, J. (1992). “Stoornissen in de Zelfwaardering bij Kinderen. Een psychoanalytische benadering.” [“Disturbances in Self-Esteem of Children. A PsychoAnalytic Approach”.] Ubbels, J. (1993). “A case report of the Analysis of an Adolescent with very low Self Esteem”. In: Groen-Prakken, H. & Ladan, A. (ed.).The Dutch Annual of Psychoanalysis 1993. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 101-128.
Ubbels, J. (1995). « La réalité du fantasme inconscient », Revue française de psychanalyse, vol. no 59, no. 1, 1995, pp. 133-148.
Ubbels, J. (1996). “De werkelijkheid van de onbewuste fantasie”. [“The Reality of the Unconscious Fantasy”. Tijdschrift voor Psychoanalyse 2, 5-18.
Ubbels, J. (1996). “Perversie en Pervertering van de Overdracht”. [Perversion and Perverting the Transference.”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 2, 133-145.
Ubbels, J. (1996). “Verdriet en Rouw in een Kinderanalyse”. [“Grief and Mourning in a Child Analysis”.] Van Gorcum: NPI-reeks.
Ubbels, J. (1998). “Trauma: Herinnering en Fantasie, Fantasie en Herinnering”. [Trauma: Memory and Fantasy, Fantasy and Memory.”] In: Baneke e.a. (red.) Trauma en Identiteit . Zwolle: Van Gorcum.
Ubbels, J. (1998). “Grenzen in een Psychoanalytische Behandeling”. [“Limits: Finitude and Infinitude in Child Analysis”] NPI-Reeks. Zwolle: Van Gorcum.
Ubbels, J. (1999). “Psychiatrie en Psychoanalyse in beweging, relevante kwesties.” [Psychiatry and Psychoanalysis on the Move: Relevant Issues]. Tijdschrift voor Psychoanalyse 6 (3) & Tijdschrift voor Psychiatrie.
Ubbels, J. (2003). “Hechtingstheorie en Psychoanalyse”. [“Attachment Theory and Psychoanalysis”] Tijdschrift voor Psychoanalyse 9/2.
Ubbels, J. (2004). “Fragmenten uit de behandeling van een adolescent met encopresis”. [Fragments out of the Psychoanalytic Treatment of an Early Adolescnet with Encopresis”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 10/2.
Ubbels, J. (2005). “Freuds Seksualiteit en de Onze’. [“Freud’s Sexuality and Ours”.] In: Dirckx, J. e.a. Het Nieuwe Taboe. Amsterdam: Boom.
Ubbels, J. (2007). “Interculturele Psychoanalyse.” [“Intercultural Psychoanalysis”] Tijdschrift voor Psychoanalyse 13/2.
Ubbels, J. (2007). “Neurotic and Perverse Processen in Psychoanalysis.” [“Neurotic and Perverse Processes in Psychoanalysis.”] Tijdschrift voor Psychoanalyse 13, 4, 259-270.
Ubbels, J. (2008). “Werkelijkheid en Intersubjectiviteit in de Perversies”. [“Reality and Intersubjectivity in Perversions.”] Tijdschrift voor Psychoanalyse 14, 2, 97-111.
Ubbels, J. (2009). ”Ethnische Identiteit vanuit Psychoanalytisch Perspectief”. [“Ethnic Identity from a Psychoanalytic Perspective”.] Thys, M. & Gomperts, W. (red.) Vergezichten. Antwerpen: Garant.
Ubbels, J. (2009). “Karakter, Identiteit en Subjectivering in de Adolescentie”. [“Character, Identity and Subjectification in Adolescence”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 15,4, 218-229.
Ubbels, J. (2011). “Latentie, een ontwikkelingsstap naar subjectwording”. [“Latency, a developmental step in becoming- a- subject”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 17, 2, 88-101.
Ubbels, J. (2012). “Transcultural Identity Formation within Power Relationships.” Oei,K. (ed.) “Shreds”. Tilburg: University of Tilburg Press.
Ubbels. J. (2012). “Late Latentie- Vroege Puberteit”. [“Late Latency – Early Adolescence”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 18, 2, 112 -124.
Ubbels, J. (2018). “Hans Keilson. Een Oproep tot Reflectie.” [Hans Keilson’s Tryptichon: A Call for Reflexion.”]. Tijdschrift voor Psychoanalyse 24, 2, 113-127.
Ubbels, J. (2018). “Over Perversies”. [“On Perversions”.] Tijdschrift voor Psychoanalyse 24, 3., 220-222.
Accepted for Publication: :
Ubbels, J. (2020). “Intersubjectiviteit in de Psychoanalyse van Kinderen en Adolescenten”. [“Intersubjectivity in the Psychoanalysis of Children and Adolescents”] Tijdschrift voor Psychoanalyse

Recent Papers:
Ubbels, J. (2018). Feminity – Masculinity: Ideology, Post-Modernism and the Decentered Subject. Paper presented at COWAP-Conference in Tblisi October 2018.
Ubbels, J. (2019). Some Remarks on the General Attitude of the Child Analyst. Paper Presented at the (re-)start of the C/A Training Program East-European Psychoanalysts [EPF-Conference Madrid].
Ubbels, J. (2019). Fragments of the Analysis of an Early Adolescent with Encopresis. Paper presented at Psychoanalytic Conference in Tblisi June 2019.
Ubbels, J. (2019). Fragments of the Analysis of an Early Adolescent with Enuresis. Paper presented at Psychoanalytic Conference in Tblisi June 2019.

Coming Papers:
Ubbels, J. (2020). The Philsophical Turn in Psychoanalysis. Paper for Scientific Meeting Dutch Psychoanalytic Society February 6th 2020..
Ubbels, J. (2020). Free Association: Deconstruction, Construction and Decentering of the Subject. Paper submitted for the EPF-Conference in Vienna April 2020.
Ubbels, J. (2020). A Dynamic Psychoanalytic approach to Paedophilia. Paper for Conference on Forensic Psychiatry in the Van Mesdag Kliniek te Groningen.