سال اول

الف) دروس نظری

دروس سال یک متمرکز بر مبانی و کلیات درمان تحلیلی هستند و با این هدف برنامه ریزی شده اند که در ذهن دانشجو چارچوبی برای یادگیری موضوعات پیشرفته در سالهای بعد ایجاد کنند. انتظار میرود دانشجویان در پایان سال اول، بطور مقدماتی با مفاهیم اصلی، نگرش تحلیلی و شیوۀ درمان آشنایی پیدا کرده باشند.

سال اول- ترم اول

دوره جامع تستی

مفاهیم پایه رواندرمانی تحلیلی

دوره جامع تستی

فرآیند تحلیل 1

دوره جامع تستی

نظریه فروید 1

سال اول- ترم دوم

دوره جامع تستی

فرآیند تحلیل 2

دوره جامع تستی

رشد انسان

دوره جامع تستی

نظریه فروید 2

سال اول

ب) کار بالینی

در پایان سال اول دانشجویان میتوانند شروع به درمان تحت نظارت سوپروایزر کنند. انتظار می‌رود در این مرحله قادر به انجام ارزیابی، برقراری رابطه و شروع درمان باشند.

سال دوم

الف) دروس نظری

از سال دوم دروس تخصصی ارائه و سمینارهای بالینی به برنامه اضافه می‌شوند. دروس این سال بر درک روانکاوانۀ رویا، معرفی نظریه روابط ابژه، شیوۀ تبیین بیماریهای نوروتیک شایع، و سیر تکوین و تحول دو مفهوم درهم-تنیدۀ اصلی (انتقال و انتقال متقابل) متمرکز هستند.

سال دوم- ترم اول

دوره جامع تستی

نظریه‌های معاصر رویا

دوره جامع تستی

نظریه‌های روابط ابژه بریتانیا 1 (کلاین)

دوره جامع تستی

آسیب شناسی روانی 1

دوره جامع تستی

سمینار بالینی

سال دوم- ترم دوم

دوره جامع تستی

نظریه‌های روابط ابژه بریتانیا 2 (بیون،فیربرن)

دوره جامع تستی

انتقال، انتقال متقابل و مقاومت

دوره جامع تستی

اخلاق در رواندرمانی تحلیلی

دوره جامع تستی

سمینار بالینی

سال دوم

ب) کار بالینی

دانشجویان ضمن ادامۀ جلسات با استاد ناظر، در پایان سال دوم باید بتوانند مفاهیم آموخته شده را در کار بالینی بکار ببندند. همچنین انتظار میرود بتوانند آنچه را که در اینجا و اکنون اتاق درمان می‌گذرد با یک صورتبندی ابتدایی تحلیلی ادراک کنند.

سال سوم

الف) دروس نظری

در این سال دروس پیشرفته متمرکز بر آسیب شناسی اختلالات خاص، مکتب مستقل روابط ابژه بریتانیا، نظریه-های روابط ابژۀ آمریکا ارائه خواهند شد.به علاوه در سال سوم ضمن تکمیل دانش نظری، به مرور تکنیکهای درمان و بررسی تطبیقی مکاتب عمدۀ درمان تحلیلی پرداخته خواهد شد.

سال سوم- ترم اول

دوره جامع تستی

مکتب مستقل روابط ابژه بریتانیا (وینیکات)

دوره جامع تستی

آسیب شناسی روانی

دوره جامع تستی

تکنیکهای درمان تحلیلی

دوره جامع تستی

سمینار بالینی

سال سوم- ترم دوم

دوره جامع تستی

روابط ابژه آمریکا (لووالد، کرنبرگ، مُدل)

دوره جامع تستی

روانشناسی خود

بررسی تطبیقی مکاتب درمان تحلیلی

دوره جامع تستی

سمینار بالینی

سال سوم

ب) کار بالینی

در پایان سال سوم از دانشجویان انتظار میرود بتوانند با ارائه کتبی و شفاهی سیر درمان یکی از بیماران خود، نشان دهند که قادر به درک فرآیند تحلیل، انجام مداخلات هدفمند، ارائه صورتبندی کامل و در واقع انجام روان درمانی تحلیلی هستند.

واحدهای مکمل

جهت پاسخگویی به نیاز دانشجویان، گروه آموزش آمادگی دارد تا در صورت درخواست واحدهایی را به دروس فوق الذکر اضافه کند. علاوه بر این دروس زیر جهت تکمیل دانش افراد طراحی شده اند:

  1.  فرهنگ و روانکاوی
  2.  تحقیق در روانکاوی
  3. نظریه بیناذهنیتی
  4. نظریه لکان
  5. فلسفه و روانکاوی
  6. نوشتن خلاق و روانکاوی

درخواست ثبت نام در دوره

برای ثبت نام در دوره ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه “درخواست پذیرش” ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه دوره، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی‌که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.