درمانگران تحت آموزش هم آوا

ناممدت زمان آموزشیدوره های گذرانده شده
روانشناس 1یک سالروانکاوی فروید
روانشناس 2یک سالروانکاوی فروید
روانشناس 3یک سالروانکاوی فروید
روانشناس 4یک سالروانکاوی فروید
روانشناس 5یک سالروانکاوی فروید