ثبت نام باشگاه کتاب‌خوانی: انتقال متقابل، یکی از چالش های رابطهٔ درمانی