برنامه جامع روان‌درمانی تحلیلی

سال اول

الف) دروس نظری

دروس این سال با تمرکز بر مبانی و مفاهیم اساسی روان‌درمانی تحلیلی طراحی شده است تا بستر ذهنی داوطلبان را برای مباحث پیشرفته در سال‌های بعد آماده کند. پایان سال اول از داوطلبان انتظار می‌رود که نسبت به مفاهیم اصلی روان‌درمانی تحلیلی دانش مقدماتی، نگرش تحلیلی و درمانی داشته باشند.

سال اول- ترم اول

برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

سال اول- ترم دوم

برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

سال اول

ب) کار بالینی

در پایان سال اول دانشجویان می‌توانند شروع به درمان تحت نظارت سوپروایزر کنند. انتظار می‌رود در این مرحله قادر به انجام ارزیابی، برقراری رابطه و شروع درمان باشند.

سال دوم

الف) دروس نظری

از این سال دوره‌های تخصصی و سمینارهای بالینی به برنامۀ دروس اضافه می‌شوند. سال دوم تمرکز بر فهم روانکاوانۀ رویاها، آشنایی دانشجویان با نظریۀ روابط اُبژه، مطرح کردن توضیحات روانکاوانۀ رایج در تبیین بیماری‌های روان‌رنجوری است و همچنین بررسی پیدایش و بسط پیدا کردن دو مفهوم اساسی و در هم تنیدۀ انتقال و انتقال متقابل.

Lorem ipsum dolor sit amet...

برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

Lorem ipsum dolor sit amet...

برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

سال دوم

ب) کار بالینی

انتظار ما این است که در پایان این سال دانشجویان بتوانند آنچه به آن‌ها آموزش داده شده است، را در کار بالینی خود تحت نظر سوپروایزر خود به‌کار بندند. آن‌‌ها باید بتوانند بر اساس آنچه در «اینجا و اکنون» بین آن‌ها و بیمارانشان اتفاق می‌افتد، فرضیه‌ای روانکاوانه بسازند.

سال سوم

الف) دروس نظری

در این سال دروس پیشرفتۀ متمرکز بر آسیب‌شناسی اختلالات خاص، مکتب مستقل روابط ابژۀ بریتانیا، نظریه‌های روابط ابژۀ آمریکا ارائه خواهند شد. به‌علاوه در سال سوم ضمن تکمیل دانش نظری، به مرور تکنیک‌های درمان و بررسی تطبیقی مکاتب اصلی درمان تحلیلی پرداخته خواهد شد.

سال سوم- ترم اول

برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی
برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

سال سوم- ترم دوم

سال سوم

ب) کار بالینی

در این سال در زمینۀ آسیب‌شناسی روانی، مدرسۀ مستقل بریتانیا و روابط اُبژۀ آمریکایی دوره‌های پیشرفته‌ای ارائه می‌شود و  به بررسی تکنیک‌های درمانی و مطالعۀ تطبیقی ​​کلیۀ مکاتب اصلی روان‌درمانی تحلیلی خواهیم پرداخت.

واحدهای مکمل

به منظور پاسخگویی به نیاز دانشجویان اعضای هیئت‌علمی‌ما حاضر است در صورت درخواست دانشجویان دروس بین‌رشته‌ای را به برنامۀ درسی اضافه کند. این دوره‌ها برای تکمیل دانش روانکاوی دانشجویان طراحی شده است.

  1.  فرهنگ و روانکاوی

  2.  تحقیق در روانکاوی

  3. نظریۀ بیناذهنیتی

  4. نظریۀ لکان

  5. فلسفه و روانکاوی

  6. نوشتن خلاق و روانکاوی