برنامه جامع روان‌درمانی تحلیلی

سال اول

الف) دروس نظری

دروس سال اول بر مبانی و کلیات درمان تحلیلی متمرکز است و با این هدف برنامه‌ریزی شده که در ذهن دانشجو چارچوبی برای یادگیری موضوعات پیشرفته در سال‌های بعد ایجاد کند. انتظار می‌رود دانشجویان در پایان سال اول، به‌طور مقدماتی با مفاهیم اصلی، نگرش تحلیلی و شیوۀ درمان آشنایی پیدا کنند.

سال اول- ترم اول

سال اول- ترم دوم

سال اول

ب) کار بالینی

در پایان سال اول دانشجویان می‌توانند شروع به درمان تحت نظارت سوپروایزر کنند. انتظار می‌رود در این مرحله قادر به انجام ارزیابی، برقراری رابطه و شروع درمان باشند.

سال دوم

الف) دروس نظری

از سال دوم دروس تخصصی ارائه و سمینارهای بالینی به برنامه اضافه می‌شوند. دروس این سال بر درک روانکاوانۀ رویا، معرفی نظریۀ روابط ابژه، شیوۀ تبیین بیماری‌های نوروتیک شایع، و سیر تکوین و تحول دو مفهوم درهم‌تنیدۀ اصلی (انتقال و انتقال‌متقابل) متمرکز است.

سال دوم- ترم اول

سال دوم- ترم دوم

سال دوم

ب) کار بالینی

دانشجویان ضمن ادامۀ جلسات با استاد ناظر، در پایان سال دوم باید بتوانند مفاهیم آموخته‌شده را در کار بالینی به کار گیرند. همچنین انتظار می‌رود بتوانند آنچه در اینجا‌و‌اکنون اتاق درمان می‌گذرد با یک صورتبندی ابتدایی تحلیلی ادراک کنند.

سال سوم

الف) دروس نظری

در این سال دروس پیشرفتۀ متمرکز بر آسیب‌شناسی اختلالات خاص، مکتب مستقل روابط ابژۀ بریتانیا، نظریه‌های روابط ابژۀ آمریکا ارائه خواهند شد. به‌علاوه در سال سوم ضمن تکمیل دانش نظری، به مرور تکنیک‌های درمان و بررسی تطبیقی مکاتب اصلی درمان تحلیلی پرداخته خواهد شد.

سال سوم- ترم اول

سال سوم- ترم دوم

سال سوم

ب) کار بالینی

در پایان سال سوم از دانشجویان انتظار می‌رود بتوانند با ارائۀ کتبی و شفاهی سیر درمان یکی از بیماران خود، نشان دهند که قادر به درک فرآیند تحلیل، انجام مداخلات هدفمند، ارائۀ صورتبندی کامل و در واقع انجام روان‌درمانی تحلیلی هستند.

واحدهای مکمل

جهت پاسخگویی به نیاز دانشجویان، گروه آموزش آمادگی دارد تا در صورت درخواست واحدهایی را به دروس فوق‌الذکر اضافه کند. علاوه بر این، دروس زیر جهت تکمیل دانش افراد طراحی شده است:

  1.  فرهنگ و روانکاوی

  2.  تحقیق در روانکاوی

  3. نظریۀ بیناذهنیتی

  4. نظریۀ لکان

  5. فلسفه و روانکاوی

  6. نوشتن خلاق و روانکاوی