برنامه جامع رواندرمانی تحلیلی

مرکز خدمات روانشناختی هم‌آوا زیر نظر اساتید مجرب بین‌المللی است و با همکاری آنان دوره‌هایی مبتنی بر آموزش سه‌وجهی درمان تحلیلی را طراحی کرده که شامل آموزش نظری، درمان شخصی و درمانگری تحت‌نظارت می‌شود. واحدهای درسی به دو دستۀ واحدهای اصلی و واحدهای مکمل تقسیم می‌شوند که نظریه‌های مطرح روز و تکنیک‌های معاصر را در برمی‌گیرند. گزینش دانشجو از طریق مصاحبه همراه با بررسی سابقۀ تحصیلی، سابقۀ کار بالینی، آشنایی با نظریه‌های تحلیلی و اشتیاق به فراگیری انجام می‌شود. سال تحصیلی از مهرماه هر سال آغاز و دروس هر سال در دو ترم پاییز-زمستان و بهار- تابستان ارائه می‌شود.

سال اول

الف) دروس نظری

دروس این سال با تمرکز بر مبانی و مفاهیم اساسی روان‌درمانی تحلیلی طراحی شده است تا بستر ذهنی داوطلبان را برای مباحث پیشرفته در سال‌های بعد آماده کند. پایان سال اول از داوطلبان انتظار می‌رود که نسبت به مفاهیم اصلی روان‌درمانی تحلیلی دانش مقدماتی، نگرش تحلیلی و درمانی داشته باشند.

سال اول- ترم اول

سال اول- ترم دوم

سال اول

ب) کار بالینی

در پایان سال اول دانشجویان می‌توانند شروع به درمان تحت نظارت سوپروایزر کنند. انتظار می‌رود در این مرحله قادر به انجام ارزیابی، برقراری رابطه و شروع درمان باشند.

سال دوم

الف) دروس نظری

از این سال دوره‌های تخصصی و سمینارهای بالینی به برنامۀ دروس اضافه می‌شوند. سال دوم تمرکز بر فهم روانکاوانۀ رویاها، آشنایی دانشجویان با نظریۀ روابط اُبژه، مطرح کردن توضیحات روانکاوانۀ رایج در تبیین بیماری‌های روان‌رنجوری است و همچنین بررسی پیدایش و بسط پیدا کردن دو مفهوم اساسی و در هم تنیدۀ انتقال و انتقال متقابل.

سال دوم- ترم اول

 

سال دوم- ترم دوم

سال دوم

ب) کار بالینی

انتظار ما این است که در پایان این سال دانشجویان بتوانند آنچه به آن‌ها آموزش داده شده است، را در کار بالینی خود تحت نظر سوپروایزر خود به‌کار بندند. آن‌‌ها باید بتوانند بر اساس آنچه در «اینجا و اکنون» بین آن‌ها و بیمارانشان اتفاق می‌افتد، فرضیه‌ای روانکاوانه بسازند.

سال سوم

الف) دروس نظری

در این سال دروس پیشرفتۀ متمرکز بر آسیب‌شناسی اختلالات خاص، مکتب مستقل روابط ابژۀ بریتانیا، نظریه‌های روابط ابژۀ آمریکا ارائه خواهند شد. به‌علاوه در سال سوم ضمن تکمیل دانش نظری، به مرور تکنیک‌های درمان و بررسی تطبیقی مکاتب اصلی درمان تحلیلی پرداخته خواهد شد.

سال سوم- ترم اول

 

سال سوم- ترم دوم

سال سوم

ب) کار بالینی

در این سال در زمینۀ آسیب‌شناسی روانی، مدرسۀ مستقل بریتانیا و روابط اُبژۀ آمریکایی دوره‌های پیشرفته‌ای ارائه می‌شود و  به بررسی تکنیک‌های درمانی و مطالعۀ تطبیقی ​​کلیۀ مکاتب اصلی روان‌درمانی تحلیلی خواهیم پرداخت.