توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 14 آبان 1394

🕘ساعت 9 -10:30 یک هفته در میان

مدرسین: دکتر مهرداد افتخار، دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 35 نفر

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با بخش‌هایی از فرآیند درمان تحلیلی است که طی کار بالینی با بیماران اتفاق می‌افتد. مفاهیم به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که اتفاقات مهم و چالش برانگیز اتاق درمان را به موازات برخی تحولات نظری از فروید تا امروز پوشش دهند.

از دانشجویان انتظار می‌رود پیش از حضور در کلاس، مقالات معرفی شده را مطالعه کرده و آمادۀ بحث و مشارکت فعال باشند.

 

جلسه اول 14/8/94

Freud (1910) Wild Psychoanalysis
Strean (1959) The use of the patient as consultant

جلسه دوم 28/8/94

Strean (1981) The contribution of paradigmatic psychotherapy to psychoanalysis

جلسه سوم 12/9/94

Bernardi (1989) The role of paradigmatic determinants in psychoanalytic understanding

جلسه چهارم 26/9/94

Strean (1995) Countertransference and theoretical predilections as observed in some psychoanalytic candidates

جلسه پنجم 10/10/94

Strean (1991) Colluding illusions among analytic candidates, their supervisors and their patients: A major factor in some treatment impasses
Elkind (1994) Consultant role in resolving impasses in therapeutic relationships

جلسه ششم 24/10/94

Freud (1912) Dynamics of transference
Freud (1915) Observations on transference love

جلسه هفتم 8/11/94

Gill and Hoffman (1982) A method for studying the analysis of aspects of the patient’s experience of the relationship in psychoanalysis and psychotherapy
Langs (1984) “Transference analysis” and the communicative approach

جلسه هشتم 6/12/94

Freud Remembering, repeating and working through
Boesky (1982) Acting out: A reconsideration of the concept

جلسه نهم 20/12/94

Gaddini (1982) Acting out in the psychoanalytic session
Paniagua (1988) Acting in revisited

جلسه دهم 27/12/94

Freud (1937) Analysis terminable and interminable