توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 13 مرداد 1395

🕘پنجشنبه‌ها 8:30-10

مدرس: دکتر مهرداد افتخار

ظرفیت: 15 نفر

هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم نارسیسم از دیدگاه‌های مختلف روانکاوی و سایکوپاتولوژی­های مرتبط با آن است. همچنین انتقال نارسیسیستیک و نحوه ادارهء آن و تکنیک­های کار با بیماران نارسیستیک مورد بحث قرار می­گیرد.

شرکت کنندگان: برای شرکت در این دوره دانشجویان می­‌بایست به مبانی روانکاوی مسلط بوده و با مقاله­های مرتبط فروید همانند On Narcissism آشنایی کافی داشته باشند.

دانشجویان شرکت کننده در این دوره متعهد می­شوند که مقاله­های تعیین شده را قبل از کلاس مطالعه کرده و در کلاس در بحث­ها مشارکت داشته باشند.

همچنین لازم است پس از هر کلاس یک log نوشته و به مدرس کلاس ایمیل کنند.

 

جلسه اول 13/8/95

Ellman, S. (2014). Traversing Narcissistic Pathways: From Freud to Present Times, Psychoanalytic Inquiry, 34:394–407.

Balint, M. (1960). Primary Narcissism and Primary Love. Psychoanal Q., 29:6-43.

جلسه دوم 27/8/95

Stolorow, R.D. (1975). Toward a Functional Definition of Narcissism. Int. J. Psycho-Anal., 56:179-185.

Stolorow, R.D. (1975). The Narcissistic Function of Masochism (And Sadism). Int. J. Psycho-Anal., 56:441-448.

جلسه سوم 25//9/95

Lessem, P.A., (2005). Self-Psychology- An IntroductionChapter 3- The self and self-object Concept (26-62), New York: Jason Aronson.

جلسه چهارم9/10/95

Kohut, H., The Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorder- Outline of a Systematic Approach, 1968, Psychoanalytic Study of the Child, 23:86-113.

جلسه پنجم23/10/95

B.D. Margolis, 1979, Narcissistic Transference: The Product of Overlapping Self and Object fields, Modern Psychoanalysis, 4:131-140

B.D. Margolis, 1994, Narcissistic Transference: Further Considerations. Modern Psychoanalysis, 19:149-159.

Kron, R.E., 19971, Psychoanalytic Complications of a Narcissistic Transference. J. Amer. Psychoanal. Assn., 19:636-653.

Abrams, E. K., (1976). The Narcissistic Transference as a Resistance. Modern Psychoanalysis, 1:218-230.

جلسه ششم 7/11/95

Margolis, B.D. (1983). The Contact Function of the Ego: Its Role in the Therapy of the Narcissistic Patient. Psychoanal. Rev., 70:69-81.

Margolis, B.D. (1983). The Object-Oriented Question: A Contribution to Treatment Technique. Modern Psychoanalysis, 8:35-46.

Spotnitz, H. (1995). Psychotherapy of preoedipal conditions: Schizophrenia and severe character disordersChapter 12- Techniques for Resolving the Narcissistic Defense (137-152), New York, NY, United States: Jason Aronson Inc. Publishers.

جلسه هفتم 21/11/ 95

Green, A. (2002). A Dual Conception of Narcissism: Positive and Negative Organizations. Psychoanal Q., 71:631-649.

Green, A. (1997). On private madness (Maresfield library).  Chapter 6- Moral narcissism (115-141), London: Karnac Books.

جلسه هشتم 5/12/95

Green, A. (1997). On private madness (Maresfield library)Chapter 7- The Dead Mother (142-173), London: Karnac Books.