توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

🕘ساعت: 8:30-10

مدرس: دکتر مهرداد افتخار

ظرفیت: 15 نفر

هدف:‌ آشنایی با تئوری بیناسوژه‌ای در روانکاوی
مخاطبین: این دوره برای افرادی طراحی شده است که حداقل ۴ دوره از دوره‌های آموزشی هم‌آوا را گذرانیده باشند.
ارزیابی شرکت کنندگان: بر اساس مشارکت در بحث و لاگ انجام خواهد شد.
شرکت کنندگان متعهد می‌شوند که پس از هر جلسه لاگ را به مدرس ایمیل کنند.

 

جلسه اول- 7/2/96

Stolorow, R. D. (2011). From mind to the world, from drive to the affectivity: A phenomenological-contexualist psychoanalytic perspective. Attachment: New Direction in psychotherapy and Relational Psychoanalysis. 5(1): 1-14.

جلسه دوم – 21/2/96

Stolorow, R. D., Orange, D.M., & Atwood, G. E. (2001). World Horizon: A post-Cartasian Alternative to the Freudian unconscious. Contemporary Psychoanalysis. 37(1):43-61.

جلسه سوم- 4/3/96

Gerhardt, J., Sweetnam, A., & Borton, L. (2000). The Intersubjective turn in psychoanalysis: A comparison of contemporary theorists: Part 1: Jessica Benjamin. Psychoanalytic Dialogues, 10(1), 5–42.

جلسه چهارم- 18/3/96

Gerhardt, J., & Sweetnam, A. (2001). The Intersubjective turn in psychoanalysis: A comparison of contemporary theorists: Part 2: Christopher Bollas. Psychoanalytic Dialogues, 11(1), 43–92.

جلسه پنجم- 1/4/96

Bollas, C. (1982). On the relation to the self as an object. International Journal of Psychoanalysis347–359.

جلسه ششم – 15/4/96

Baranger, M., & Baranger, W. (2008). The analytic situation as a dynamic field. The International Journal of Psychoanalysis, 89(4), 795–826.

جلسه هفتم- 9/6/96

Civitarese, G., Ferro, A. (2013). The meaning and the use of metaphor in the analytic field theory. Psychoanalytic Inquiry. 33(3): 190-209.

جلسه هشتم – 23/6/96

Vaslamatzis, G. (2012). Object-related and intersubjective processes in psychoanalysis: A twofold perspective. International Forum of Psychoanalysis, 21(3-4), 167–172.