توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

🕘 ساعت 10:30 الی 12:30

مدرسان: دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر مهرداد افتخار، دکتر نهاله مشتاق

ظرفیت: 15 نفر

دوره معرفی بیمار سمینارهایی هستند که یکی از فراگیران، بیماری که برای حداقل یک سال با سوپرویژن دیده است را با استفاده از یادداشت‌های جلسات درمانی معرفی می‌کند. همهء افراد شرکت کننده، در بحث در بارهء بیمار مشارکت می‌کنند. اداره کننده با ارائه مطالبی در فهم بهتر بیمار و همچنین برانگیختن بحث‌های بیشتر کمک می‌کند.

•    افرادی واجد شرایط برای ارائه بیمار در این سمینارها هستند که سابقه حداقل دو سال سوپرویژن داشته باشند.
•    این جلسات به مدت 2 ساعت و به شکل یک هفته در میان خواهد بود.
•    حدود نیمی‌از جلسات به ارائه یادداشت‌های درمانگر از بیمار و نیمی‌دیگر به بحث گروهی اختصاص دارد.