توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 7 دی 1393

مدرسین: دکتر مهرداد افتخار، دکتر نهاله مشتاق، دکتر شبنم نوحه‌سرا

ظرفیت: 35 نفر

 این دوره برای کسانی که مبانی روانکاوی را مطالعه نکرده‌اند توصیه نمی‌شود.

 

جلسه اول: 01 مهر 

Abram (2008) Donald Woods Winnicott: A Brief Introduction

جلسه دوم: 42 مهر 

Abram (4104) On Winnicott’s Clinical Innovations in the Analysis of Adults

جلسه سوم: 8 آبان 

Ogden (2001) Reading Winnicott
Winnicott (1945) Primitive Emotional Development

جلسه چهارم: 14 آبان

Modell (1985) The Works of Winnicott and the Evolution of his Thoughts

جلسه پنجم: 6 آذر 

Frankel (4114) Fantasy and Imagination in Winnicott’s Work

جلسه ششم: 41 آذر

Eigen (4104) On Winnicott’s Clinical Innovations in the Analysis of Adults
Winnicott (1958) The Capacity to be Alone

جلسه هفتم: 2 دی

Ogden (1985) On Potential Space
Winnicott (1953) Transitional Objects and Transitional Phenomena – A Study of the First Not-Me Possession

جلسه هشتم: 08 دی 

Winnicott (1974) Fear of Breakdown
Ogden (2014) Fear of Breakdown and the Unlived Life

جلسه نهم: 4 بهمن 

Slochower (2013) Relational Holding

جلسه دهم: 06 بهمن 

Ogden (2004) On Holding and Containing, Being and Dreaming

جلسه یازدهم: 01 بهمن

Little (1985) Winnicott Working in Areas where Psychotic Anxieties Predominate: A Personal Record

جلسه دوازدهم 02 اسفند

Anderson (2014) How D.W.Winnicott Conducted Psychoanalysis