توضیحات کارگاه

📅 زمان: پنجشنبه 17 مهر 1394

🕘

مدرسین: دکتر مهرداد افتخار، دکتر نهاله مشتاق، دکتر شبنم نوحه‌سرا

ظرفیت: 35 نفر

 

جلسه اول: 21 مهر 
مقدمه و تاریخچه

جلسه دوم: 2 آبان 
موقعیت تحلیلی و اتحاد درمانی

جلسه سوم: 21 آبان 
انتقال و انواع آن

جلسه چهارم: 13 آبان 
انتقال متقابل

جلسه پنجم: 20 آذر 
مقاومت

جلسه ششم: 11 آذر 
واکنش درمانی منفی

جلسه هفتم: 22 دی 
برون ریزی

جلسه هشتم: 11 دی 
تعبیر و مداخله

جلسه نهم: 3 بهمن 
بینش

جلسه دهم: 10 بهمن
حل و فصل