توضیحات کارگاه

 

این دوره به هدف آموزش کاربست نظریه در کار بالینی و تبدیل آن به مقالات علمی‌طراحی شده‌است. شرکت‌کنندگان روند درمان یکی از بیماران خود را در کلاس گزارش می‌دهند و پس از بحث و بررسی، متن آن را برای مدرسان ارسال می‌کنند تا با استفاده از بازخورد آنها،  نوشتن یک مقاله بالینی را در عمل یاد بگیرند.

📅 زمان: پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
🕘 ساعت 13 الی 15

مدرسان: دکتر نهاله مشتاق، دکتر مهرداد افتخار، دکتر شبنم نوحه سرا

ظرفیت: 15 نفر