آقای بهزاد پورعلی بابا کارشناس ارشد روان‌شناس بالینی  و روان­‌درمانگر تحلیلی است و در تهران به کار بالینی مشغول است. او فارغ‌التحصیل انستیتو روان­پزشکی تهران است.

وی مشاور هیئت تحریریه مجله Psychoanalytic Discourse است.

تخصص آقای پورعلی بابا روان‌درمانی تحلیلی با بزرگسالان است. وی در موسسۀ هم‌آوا به ارائۀ دروسی چون نظریات فروید و سمینار بالینی و دیگر موضوعات مربوط به ابعاد نظری و تکنیک روان­‌درمانی تحلیلی مشغول است و استاد ناظر کار بالینی بسیاری از دانشجویان است.